Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 
Všeobecné obchodné podmienky1.    Základné ustanovenia
 
1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., IČO: 36536474, sídlo: Alekšince 231, 951 22 Alekšince, zápis: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 11945/N (ďalej aj ako „EURO-VAT AUTODIELY“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkom, ktorým môže byť právnická osoba, fyzická osoba -podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (tzv. spotrebiteľ) (ďalej aj ako „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) pri nákupe tovaru (produktov zo sortimentu predávajúceho) prostredníctvom internetového obchodu vykonávaného na základe telefonických alebo mailových objednávok a pri dodávke tovaru, prostredníctvom kúpnej zmluvy alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO-VAT AUTODIELY a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej aj ako „zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní tovaru, ktorý je definovaný v zmluve. Tieto VOP sú k dispozícií na webovej stránke www.eurovat.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Tieto VOP budú súčasne zaslané pri potvrdení objednávky kupujúcemu elektronickými prostriedkami
1.2.    Kontakt na predávajúceho: EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., IČO: 36536474, sídlo: Alekšince 231, 951 22 Alekšince. Viac informácií o kontaktoch na jednotlivé predajne sú na stránke www.eurovat.sk v sekcii kontakty.
1.3.    Kupujúci - fyzická osoba v zmluvných vzťahoch vystupujúc ako spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.4.    Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.
1.5.    Objednávka – kupujúci môže vykonať objednávku mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom internetového obchodu www.eurovat.sk. Vykonaním objednávky kupujúci predkladá návrh zmluvy. Ak nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvádza meno a priezvisko, bydlisko, adresu na doručenie ak nie je rovnaká ako adresa bydliska. Súčasne uvádza telefónne číslo a e-mail. V prípade, ak objednávka nebude mať podstatné náležitosti podľa tohto bodu, má predávajúci, okrem iného, právo objednávku neakceptovať. Kupujúci vykonaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s ním súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vykonania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu alebo pri prevzatí tovaru v tlačenej forme. Pokiaľ v sprievodnej dokumentácii k tovaru nie je uvedené inak, tovar predávaný predávajúcim si vyžaduje odbornú montáž, t.j. montáž odborne spôsobilou osobou a nie je určený na osobnú potrebu. Montáž tovaru osobou odborne nespôsobilou môže spôsobiť poškodenie majetku a zdravia.
1.6.    Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa predávajúceho byť viazaný objednávkou, pričom v tomto prípade je prijatie objednávky účinné v okamihu, keď sa tento úkon urobil (ďalej len „potvrdenie objednávky“).
1.7.    Uzavretie zmluvy – zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom záväzného akceptovania objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len "uzavretie zmluvy").
1.8.    Tovar sú hnuteľné veci špecifikované v objednávke (ďalej len „tovar“).
1.9.    Miesto dodania tovaru je adresa kupujúceho uvedená v objednávke, alebo niektorá z prevádzok EURO-VAT AUTODIELY, presne určená podľa dohody zmluvných strán, ktorá je výdajným miestom predávajúceho.
1.10.    Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky, uzatváranie zmluvy, dohodnutie miesta dodania a aj prevzatie tovaru v jeho mene vykonala iba oprávnená osoba; v prípade porušenia tohto záväzku je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu tým vznikne.
1.11.    Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 Odbor výkonu dozoru nr@soi.sk tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24.
 
2.    Predajné ceny a platobné podmienky
 
2.1.    Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne a včas, pričom cena za tovar vychádza z cien predávajúceho uvedených predávajúcim pri objednávke alebo v potvrdenej objednávke. Všetky ceny sú platné a sú vrátane DPH. Pri zrejmých nesprávnostiach v písaní, kde sa môže vyskytnúť nesprávna cena pri tovare, bude kupujúci informovaný pred expedovaní tovaru.
2.2.    Cena za tovar. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar v zmluvne dohodnutých cenách. Zmluvne dohodnuté ceny sa odvíjajú od aktuálneho základného cenníka predávajúceho, ktorý je k dispozícií na www.eurovat.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu dohodnutých cien pri zmene svojho základného cenníka.
2.3.    Kupujúci je povinný za každý objednaný a prevzatý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr v deň prevzatia tovaru osobe, od ktorej tovar kupujúci prevzal, pokiaľ sa strany písomne alebo emailom nedohodli inak.
2.4.    Platobné podmienky. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar cenu uvedenú vo faktúre a to nasledovným spôsobom:
-    Prevodom na bankový účet predávajúceho
-    V hotovosti 
-    Kreditnou kartou 
V prípade neuhradenia ktorejkoľvek faktúry vystavenej predávajúcim v lehote jej splatnosti bude kupujúcemu znížená splatnosť, resp. odobratá možnosť nákupu tovaru na prevodný príkaz. Do celkového uhradenia svojich záväzkov bude kupujúcemu    znemožnený nákup ďalšieho tovaru
 
3.    Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 
3.1.    Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, inak sa zaväzuje uhradiť všetky hotové náklady predávajúceho.
3.2.    Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru v mieste dodania tovar skontrolovať, najmä či je obal tovaru nepoškodený.
3.3.    V prípade, ak ide o tovar, ktorý je nutné inštalovať, tak sa Kupujúci zaväzuje inštaláciu vykonať s odborne spôsobilou osobou, tak aby boli splnené všetky montážne pokyny výrobcu. V prípade poškodenia tovaru pri inštalácií nemá právo Kupujúci ako spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy
3.4.    Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas
 
4.    Dodacie podmienky
 
4.1.    Tovar je dodaný dňom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. Ak prepravu zabezpečuje predávajúci podľa objednávky kupujúceho, tak platí, že tovar je dodaný v čase, keď bol odovzdaný predávajúcim na prepravu prvému prepravcovi. Kupujúci potvrdí prijatie tovaru dopravcovi spravidla na dodacom liste, pričom od tohto momentu môže kupujúci fakticky nakladať s tovarom.
4.2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim, ak nie v týchto VOP uvedené inak. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretej osoby – prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu kupujúcemu. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
4.3.    Položky, ktoré sú vypredané pri podaní objednávky sú z objednávok odstraňované automaticky. V prípade dlhšej čakacej doby z dôvodu veľkého záujmu alebo z dôvodu oneskorenia zo strany výrobcu môže dôjsť k oneskoreniu dodania objednávky, kupujúcim objednaný tovar sa doručí neskôr - dodatočne. Predávajúci bude kupujúceho priebežné informovať. Náklady na dopravu účtuje predávajúci iba raz.
4.4.    V prípade, ak bude obal doručovaného tovaru alebo tovar poškodený je kupujúci povinný tieto zistenia uviesť písomne prepravcovi na mieste, alebo tovar neprevziať s písomným odôvodnením u prepravcu. Bez záznamu u prepravcu o poškodenom tovare nie je možné uplatniť reklamáciu pre zjavné vady. Uvedené platí aj v prípade, ak si kupujúci tovar preberá na výdajnom mieste EURO-VAT AUTODIELY
4.5.    Kupujúci sa zaväzuje po prevzatí tovaru  riadne potvrdiť dodací list, ktorý je potvrdením o tom, že dodaný tovar prevzal.
4.6.    Predávajúci má nárok v istých prípadoch účtovať prepravné náklady, o ktorých bude kupujúci vopred informovaný telefonicky, e-mailom, alebo pred odoslaním objednávky v internetovom obchode na www.eurovat.sk

5.    Výhrada vlastníctva
 
5.1.    Kupujúci berie na vedomie, že podľa týchto VOP sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení. Do tejto doby je výlučným vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. kupujúci je povinný zabezpečiť účinnosť tejto výhrady vlastníctva voči tretím osobám a výhradu vlastníctva tretím osobám vhodným spôsobom oznámiť. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za vzniknutú škodu. kupujúci akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a výhrady vlastníckeho práva.

6.    Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok, odstúpenie od zmluvy
 
6.1.    Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, resp. v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu kupujúcemu. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady tovaru. Ak výrobca uvádza kratšiu alebo dlhšiu záručnú dobu, tak dĺžka záručnej doby sa určuje podľa výrobcu. Ak je na tovare uvedená expiračná doba, je možné uplatniť reklamáciu len v tejto expiračnej dobe, dohodnutá záručná lehota v takomto prípade neplatí.
6.2.    Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu zjavné vady tovaru do 24 hodín po zistení tejto vady na tovare. Reklamácia sa podáva písomne na sídlo predávajúceho, prostredníctvom Reklamačného protokolu. V reklamácií kupujúci uvedie: údaje o odberateľovi s tel. číslom, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie. Predávajúci je oprávnený vyžadovať od kupujúceho aj zákazkový list, faktúru a iné doklady preukazujúce odbornú montáž.
6.3.    Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely, ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom a pod.
6.4.    Prípadné zistené kvantitatívne nedostatky dodaného tovaru je Kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od dodania tovaru. V opačnom prípade má právo len na reklamáciu skrytých vád tovaru.
6.5.    Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobkov ani na škody spôsobené nesprávnym používaním či montážou.
6.6.    V prípade, ak je kupujúci fyzická osoba táto poníma ochranu spotrebiteľa a okrem práv podľa zákonných ustanovení o ochrane spotrebiteľa a občianskeho poriadku, má pri kúpe tovaru cez internetový obchod právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu) v zákonnej 14 – dňovej lehote odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Formulár na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľovi poskytnutý na stránke www.eurovat.sk a/alebo spolu s potvrdením objednávky a/alebo s prevzatým tovarom alebo môže byť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaslaný na vyžiadanie. Pri odstúpení od zmluvy v zmysle zákonov o ochrane spotrebiteľa, vrátený tovar nemôže vykazovať znaky používania, nesmie byť použitý, špinavý alebo inak mechanicky poškodený. Kupujúci je odstúpením od zmluvy viazaný vrátiť tovar kompletný vrátane úplnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný. Len v takomto prípade sa má za to, že tovar bol zo strany kupujúceho vrátený riadne. Po platnom odstúpení od zmluvy a riadnom vrátení tovaru predávajúci vráti kupujúcemu do 14 pracovných dní všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Náklady na prepravu späť predávajúcemu hradí kupujúci. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátane kompletného nepoškodeného tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak Kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
6.7.    Reklamovaný alebo vrátený tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku, ak predávajúci na to nedá kupujúcemu písomný súhlas. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša v plnej výške kupujúci.
6.8.    V prípade, že kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
6.9.    V prípade, že kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od zmluvy.
6.10.    V prípade, ak kupujúci ako spotrebiteľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu
6.11.    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je: 
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, 
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
d) predaj tovaru, ktorý je výlučne a záväzne objednaný pre kupujúceho. Kupujúci je o takomto tovar oboznámený. Takýto tovar je označený s červeným výkričníkom a nápisom „Nie je možné vrátiť“ v internetovom obchode predávajúceho na www.eurovat.sk  
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
f) predaj tovaru bežnej spotreby, ako napr. prevádzkové kvapaliny, technické spreje, žiarovky, poistky, spotrebný materiál a iné univerzálne príslušenstvo.
6.12.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo žiadať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a v prípade prijatia kúpnej ceny, takúto kúpnu cenu vrátiť.
6.13.    Podnikateľ má možnosť na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) do 7 dní od dátumu dodania a to v prípade, ak sú dodržané podmienky v rámci článku 6 týchto VOP.
6.14.    Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar na adresu prevádzky, z ktorej bol tovar odoslaný. Adresa prevádzky a kontakty sú dostupné na stránke www.eurovat.sk v sekcii kontakty.

7.    Ochrana osobných údajov
 
7.1.    Ochrana osobných údajov podľa tohto článku sa vzťahuje len na objednávateľov ako fyzické osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov
7.2.    Predávajúci informuje fyzické osoby, ktoré si objednajú tovar, že osobné údaje budú spracúvané v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo a budú kupujúcim ako prevádzkovateľom spracúvané len na účely plnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov. Osobné údaje nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe za iným účelom.
7.3.    Za účelom realizácie zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktoré je dostupné na stránkach predávajúceho www.eurovat.sk. Zásady ochrany osobných údajov môžu byť kupujúcemu zaslané aj na vyžiadanie.

8.    Osobitné ustanovenia
 
8.1.    Oddeliteľnosť: Ak niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné, neúčinné, protiprávne alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy/dohody zostávajú v platnosti a táto zmluva/dohoda sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli považované za nevymáhateľné, protiprávne, neúčinné alebo neplatné, budú znova prerokované a nahradené zmluvnými stranami v dobrej viere podporiť pôvodný zámer a účel sledovaný oboma zmluvnými stranami takými ustanoveniami, o ktorých by bolo možné predpokladať, že by ich zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti, neúčinnosti alebo nevymáhateľnosti nahradzovaných ustanovení.
8.2.    V prípade ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá poníma ochranu spotrebiteľa, právne vzťahy s predávajúcim sa riadia týmito VOP a právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore s občianskym zákonníkom, sa budú riadiť výlučne občianskym zákonníkom a platnými a právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.
8.3.    Kupujúci má právo písomne zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedovaním tovaru alebo odstúpiť od zmluvy v 14dňovej lehote v zmysle bodu 6.6 týchto VOP.
8.4.    V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom vybavenia reklamácie, má kupujúci ako spotrebiteľ právo na alternatívne riešenie sporu. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na stránke www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebiteľa/alternatívne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam.sk  alebo na stránke www.ec.europa.eu. Na uvedených stránkach nájdete všetky dostupné informácie. Súčasne na stránkach Ministerstva hospodárstva SR nájdete v sekcií ochrana spotrebiteľa, všetky dostupní informácie. Kontaktné údaje na predávajúceho sú dostupné na www.eurovat.sk v sekcií kontakty.

9.    Záverečné ustanovenia
 
9.1.    Tieto VOP sú platné od 1.2.2021
9.2.    Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.
9.3.    Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.
9.4.    Doručovanie: Objednávka alebo iné písomnosti podľa týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane: 
a) pri použití faxu v deň odoslania, ak odosielajúce technické zariadenie potvrdí bezchybný prenos; 
b) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená; 
c) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo odmietnutia; 
d) Pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v príslušnom registri dňom kedy je adresátom prevzatá alebo kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy, adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného významu.
9.5.    Pred vykonaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a pristupuje k nim.

V Alekšinciach dňa 1.2.2021

EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.