Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

Súhlasím s tým, aby EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., so sídlom Alekšince 231, 951 22 Alekšince, IČO: 36536474, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 11945/N (ďalej len „EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.“) spracovávala moje vyššie uvedené osobné údaje (Meno, Priezvisko, E-mailovú adresu, Telefónne číslo) na nasledujúce účely:

• na marketingové účely, ktorými sa rozumejú príprava a cielenie spracúvania (vrátane profilovania) a zasielania marketingových informácií EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. elektronickými prostriedkami, vrátane volaní a účasťou na prieskumoch trhu,

• na vypracovanie anonymizovaných a/nebo agregovaných sociodemografických a sociolokalizačných analýz pre EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. alebo tretie strany.

• Súhlasím so zasielaním marketingových informácií o produktoch a službách tretích strán, zo strany EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. elektronickými prostriedkami a so spracovaním osobných údajov uvedených vyššie pro tento účel.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU

Uvedené súhlasy sú platné po dobu trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. Kedykoľvek ste oprávnený/á požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov pre vyššie uvedené ciele a účely (a tým vysloviť námietku proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu alebo odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu). EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. tejto žiadosti bezodkladne vyhovie. V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva:

  1. požadovať prístup k mojim osobným údajom,
  2. na opravu mojich osobných údajov,
  3. na vymazanie mojich osobných údajov,
  4. na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov,
  5. namietať proti spracovávaniu mojich osobných údajov,
  6. na prenosnosť mojich osobných údajov,
  7. na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je gdpr@eurovat.sk. Podrobnejšie informácie k spracúvaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem >tu<.